The Flemish Aerospace Group (FLAG) is a cluster organisation for enterprises active in the aerospace market.

Our organisation supports the development of aviation and related technologies, improves the visibility of the Flemish aerospace globally aiming for a growing market share.

We cater for our members’ interest on a political level, facilitate networking between our members, develop business opportunities by organising attendance to major business events and aim at a well-functioning triple helix structure.

 

Aviation is at the threshold of a new era. Depending on the segment the growth in the next decades will be fueled by passenger growth and supported by new technology developments. The major OEM’s will adapt by building the necessary know-how either by acquisitions, strategic partnerships and/or research and development. The Flemish aerospace industry boasts a broad range of technologies and services well suited to benefit of these upcoming changes. Both our SME’s and multinationals have, or can develop, the innovative know-how in key areas like composites, 3D printing, complex structures in metal alloys,… to gain and strengthen their place in supply chains. Already today our members supply to OEM’s worldwide. More information about the strengths and potential of the Flemish aerospace industry can be found in a study commissioned by Agentschap Ondernemen and executed by Altran. The study finalised early 2015 and is available at request.

 

 • € 1.2 billion turnover in Flemish Aerospace sector
 • 81 members

FLAG is since April 2017 recognised by the Flemish government as an official cluster (Innovatief Bedrijfsnetwerk). More information here.

Together for strong growth by innovating and internationalising

Flanders can stand to be a little more innovative concerning entrepreneurship. There is a need for more innovation-spirited companies with strong growth ambitions and an international outlook. We commit to a strong partnership between these companies, knowledge institutions and governments in order to set up activities that lead to an economic added value for both the individual and a large group of companies.


Flanders Innovation & Entrepreneurship joins forces and combines resources with its cluster partners. FLAG is the cluster for the aeronautical industry.

Discover the other clusters at www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

FLAG VZW PRIVACYVERKLARING

Versie 24-4-2018

 

FLAG VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FLAG VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als FLAG VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FLAG VZW

 1. Reyerslaan 80

1030 Brussel

info@flag.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door FLAG VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van FLAG VZW (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (uitvoering overeenkomst)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail
 • Professionele gegevens: naam werkgever, beroep en betrekking, contactgegevens

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van CRM (via CRM provider);

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

FLAG VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden,

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

FLAG VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

***